Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Warszawski

Szkolne koła PTSM

Regulamin koła Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

I. Założenia
Głównym celem Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych jest organizowanie szkolnych schronisk młodzieżowych, a przez nie tworzenie, szczególnie dla młodzieży, jak najkorzystniejszych warunków działalności krajoznawczo - turystycznej do poznawania Ojczyzny, jej kultury, przeszłości i stałego wysiłku dla jej rozwoju.
Podstawową komórką organizacyjną PTSM w placówkach oświatowo - wychowawczych jest Szkolne Koło Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SK PTSM) i Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (SKKT PTSM). PTSM zakłada rozwijanie wśród młodzieży inicjatyw społecznego działania, umiejętność organizowania różnorodnych form aktywnego wypoczynku, nawiązywania kontaktów z młodzieżą innych regionów kraju.
II. Zadania Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)
Do zadań Szkolnego Koła PTSM należy m. in.:
 1. Organizowanie działalności krajoznawczo - turystycznej oraz obozów wędrownych po trasach typowych PTSM i wypoczynku stacjonarnego.
 2. Udział w imprezach krajoznawczo - turystycznych organizowanych dla młodzieży szkolnej przez PTSM, PTTK, związki harcerskie i inne organizacje.
 3. Opieka nad szkolnym schroniskiem młodzieżowym (pomoc w jego urządzeniu, konserwacja sprzętu turystycznego wyposażenie w materiały krajoznawcze itp.).
 4. Krzewienie w swoim środowisku wiedzy o działalności PTSM i schroniskach młodzieżowych.
 5. Gromadzenie biblioteki krajoznawczej, eksponatów etnograficznych i innych związanych z kulturą, przyrodą, przeszłością i gospodarką wsi, miast i regionu.
 6. Współpraca z samorządem i organizacjami młodzieżowymi swojej szkoły i utrzymywanie kontaktów z innymi SK PTSM i młodzieżą przebywającą w schronisku.
 7. Nawiązywanie kontaktów z młodzieżą z innych krajów należących do MFSM:
 • dyplomem,
 • Brązową, Srebrną, Złotą Odznaką PTSM.

III. Organizacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

 1. Szkolne Koła PTSM mogą powstawać we wszystkich placówkach oświatowo - wychowawczych. Koło powinno liczyć przynajmniej 10 członków i być zarejestrowane we właściwym Oddziale PTSM.
 2. Opiekunem Koła powinien zostać nauczyciel danej placówki oświatowo - wychowawczej.
 3. Pełna nazwa Szkolnego Koła PTSM brzmi: "Szkolne Koło PTSM (lub SKKT - PTSM) przy ..........................................................".

IV. Członkowie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

 1. Członkiem Szkolnego Koła PTSM może zostać każdy uczeń (uczennica) danej szkoły wykazujący zainteresowanie turystyką i krajoznawstwem zapoznany z celami PTSM. Członkami SK PTSM mogą być także nauczyciele oraz rodzice uczniów danej szkoły (placówki).
 2. Przyjęcia w szeregi członkowskie dokonuje Zarząd Koła. Przyjętym do danego Koła PTSM wręcza się uroczyście na zebraniu legitymację członkowską.
 3. Członek Szkolnego Koła PTSM ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz szkolnego Koła PTSM,
  2. brać udział w zebraniach Koła oraz zgłaszać wnioski i propozycje władzom koła zmierzające do wzbogacenia działalności programowej Koła i Towarzystwa.
  3. korzystać ze schronisk młodzieżowych na warunkach ulgowych jako członek PTSM,
  4. nosić odznaki PTSM,
  5. korzystać z obozów i innych imprez krajoznawczo - turystycznych organizowanych przez PTSM na zasadach zawartych w ich regulaminach,
  6. być wyróżnianym za aktywność w pracy społecznej.
 4. Szkolne Koło PTSM zgłaszające obóz na trasach typowych PTSM lub wycieczkę w schroniskach młodzieżowych ma prawo pierwszeństwa w rezerwacji noclegów oraz 25 % zniżki w opłatach za rezerwacje trasy obozu.
 5. Członek Szkolnego Koła ma obowiązek:
  a) przestrzegać Statutu PTSM i Regulaminu SK PTSM, a także stosować się do uchwał władz PTSM,
  b) brać udział w pracach swojego Koła,
  c) regulować składki członkowskie w ustalonym terminie i wysokości.

V. Władze i organizacja Szkolnego Koła PTSM

Władzami Szkolnego Koła PTSM są:

 • Walne Zebranie Członków Koła (najwyższa władza Koła),
 • Zarząd Kola,
 • Komisja Rewizyjna Koła.
  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

1.1.Walne Zebranie Członków Kola PTSM
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Koła raz w roku, dla rozpatrzenia sprawozdania Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia planu pracy na okres roku.
W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie i opiekunowie Koła.
Termin, miejsce i porządek walnego zebrania muszą być podane do wiadomości wszystkich członków Koła przynajmniej na 7 dni wcześniej.
Na walnym zebraniu należy:

 • wybrać Prezydium zebrania,
 • przyjąć protokół z poprzedniego zebrania,
 • zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
 • dokonać wyboru nowych władz Koła, w przypadku upływu kadencji,
 • uchwalić plan działalności i preliminarz budżetowy na okres roku.
  Walne zebranie może podjąć uchwałę o ustanowieniu składki miesięcznej lub rocznej (jednorazowo), która pozostaje na potrzeby Koła.

1.2. Zarząd Szkolnego Koła PTSM
Zarząd Szkolnego Koła PTSM składa się z 4 - 7 osób. Zarząd Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, ewentualnie wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd Koła może w miejsce ustępującego członka Zarządu uzupełnić swój skład drogą kooptacji członków Koła.
Do zadań Zarządu Szkolnego Koła PTSM należy:

 • kierowanie działalnością Koła, dbanie o realizację planu pracy i przestrzeganie przez członków zasad statutowych PTSM,
 • decydowanie o przynależności członków Towarzystwa oraz dokonywanie skreślenia z listy członków lub wykluczenia z Towarzystwa (§ 16 Statutu PTSM),
 • przyjmowanie nowych członków PTSM oraz pobieranie składek członkowskich wg instrukcji PTSM i zgodnie ze Statutem PTSM powoływanie, w miarę potrzeby sekcji specjalistycznych zgodnie z zainteresowaniami członków.

Obowiązki Władz Szkolnego Koła PTSM są następujące:

 • przewodniczący (w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący) kieruje całokształtem działalności Koła, czuwa nad pracą pozostałych członków Zarządu i realizacją planów pracy Koła. W porozumieniu z opiekunem Koła zwołuje i prowadzi zebrania Zarządu, reprezentuje Koło na zewnątrz.
 • sekretarz prowadzi zeszyt pracy i teczkę korespondencyjną, protokołuje zebrania,
 • skarbnik - zbiera składki członkowskie oraz wpisowe, rozlicza je z Oddziałem PTSM prowadzi zeszyt ewidencji majątku Koła.

1.3. Komisja Rewizyjna Szkolnego Koła PTSM
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zebraniu Członków Koła, którzy pełnią funkcję przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
Zebrania Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrolowanie działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Zarządu Koła przynajmniej raz w roku,
 • przekazywanie Zarządowi Koła uwag dotyczących jego pracy,
 • składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu Koła.
  Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Szkolnego Koła PTSM z głosem doradczym.

VI. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

 1. Dokumentacja Szkolnego Koła PTSM obejmuje:
  1. zeszyt ewidencyjny, zawierający spis członków i wykaz opłaconych składek członkowskich;
  2. zeszyt planów pracy, protokołów z zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;
  3. zeszyt ewidencji majątku oraz przychodów i rozchodów Koła z ponumerowanymi stronami i opatrzonymi stemplem oddziału wojewódzkiego;
  4. teczkę korespondencyjną Koła.
 2. Dokumenty Szkolnego Koła PTSM przechowuje Zarząd Koła w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły (placówki) lub opiekuna Koła.

VII. Sprawy finansowo - majątkowe Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM)

 1. Majątek Szkolnego Koła PTSM stanowią:
  1. składki członkowskie,
  2. składki uchwalone na rzecz Koła na walnym zebraniu,
  3. środki wypracowane przez członków Szkolnego Koła PTSM,
  4. środki przyznane przez szkołę (placówkę), komitet rodzicielski, komitet opiekuńczy i inne,
  5. fundusze przydzielone przez instancje PTSM,
  6. dotacje otrzymane z innych źródeł.
 2. Szkolne Koło PTSM prowadzi działalność finansową zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego PTSM (Uchwała ZG PTSM w sprawie zasad gospodarki finansowej Kół PTSM) na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Koła preliminarza oraz w ramach posiadanych środków finansowych. Nadzór nad działalnością w tym zakresie sprawuje opiekun Szkolnego Koła PTSM.
 3. Fundusze Koła powinny być wykorzystywane właściwie i oszczędnie, wyłącznie na realizację zadań statutowych PTSM.
 4. W celu zwiększenia funduszów Koła można organizować za zgodą dyrektora szkoły:
  - zbiórkę i sprzedaż makulatury i innych odpadów użytecznych,
  - usługi turystyczne w ramach agencji BT "JUNIOR" utworzonej przez Koło.

VIII. Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM (lub SKKT - PTSM) Rozwiązanie Szkolnego Koła PTSM następuje w porozumieniu z Oddziałem PTSM na podstawie uchwały walnego zebrania Koła przyjętej zwykłą większością głosów.